President Sanjay Dogra  
President Elect Shailesh Desai
Secretary Prakash Sanghvi    
Treasurer Arti Madhavan  
Past President Abhishek Swami